• Çobanoğlu Zeki Bey Caddesi Halim Alanyalı İş Hanı No 7 / 308 Konak İzmir
  • 0 542 421 75 85
  • Çobanoğlu Zeki Bey Caddesi Halim Alanyalı İş Hanı No 7 / 308 Konak İzmir
  • 0 542 421 75 85

Bursa ÇEK kurultayına katıldık

24 Aralık tarihinde Bursa ÇEK'in düzenlediği SOSYAL KOOPERATİFÇİLİK ÇALIŞTAYI'na Başkanımız Mahmet Seyrek ve Yönetim kurulu üyemiz Hasan Ceylan katıldılar. Çalıştaya Aydın'da da bir ÇEK kurmak hazırlığında olan iki arkadaşımız da katıldı. 16 sosyal kooperatifin katıldığı çalıştayda kooperatifçiliğin sorunları, idari ve mali çözümleri paylaşıldı. Bursa ÇEK'in ev sahipliği ve mükemmel organizasyonuna teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çalıştayın sonuç raporunu ekte sunuyoruz.

“SOSYAL KOOPERATİFÇİLİK ÇALIŞTAYI” SONUÇ RAPORU
10 Ocak 2020

“Sosyal Kooperatifçilik” tanımı altında dördüncü kez bir araya geliyoruz. İlk adım, İzmir’de 11-12 Kasım 2017 tarihinde düzenlenen “Kooperatifler Dayanışma Ağı Çalıştayı” ile atıldı.

Bu konudaki çalışmaları, Ankara’daki 12 Mart 2018 tarihinde “Sosyal Kooperatifler Arama Konferansı”, 7 Aralık 2019 tarihinde de “Sosyal Kooperatif Mevzuat Çalışması Paydaş Toplantısı” izledi.

Gerek Ticaret Bakanlığımızın gerekse kooperatiflerimizin açmış olduğu yoldan ilerleyebilmek amacıyla 24 Aralık 2019 tarihinde Bursa’da düzenlediğimiz “Sosyal Kooperatifçilik Çalıştayı”nda ele aldığımız ve gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz konu başlıkları şunlar:
-Sosyal Kooperatifçilik konusunu daha da pekiştirmek,
-Yurt genelinde tanıma uyan kooperatifleri belirlemek ve tanımak,
-Sosyal Kooperatiflerin sorunlarını saptamak, çözüm önerilerinde bulunmak, bunları bir rapor halinde ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak.

İzmir ve Ankara’da yapılan toplantılarda olduğu gibi, Bursa’daki çalıştayın da öncelikli konusu “Sosyal Kooperatifçiliğin” tanımıydı… Kooperatif temsilcileri, çalışma alanları hakkında ve sosyal kooperatifçiliğin tanımına uyup uymadıklarına yönelik bilgiler verdiler.

Raporun ekinde, kooperatiflerin temel bilgileri ile “Sosyal Kooperatif” olma niteliklerine ilişkin bilgilerini içeren tablo yer almaktadır.
Çalıştayda ele alınan konular, sorunlar, görüşler ve öneriler, “yapısal, hukuksal ve mali” başlıklar altında toplanarak, dilek ve önerilerle birlikte aşağıda sunulmuştur.
YAPISAL
-“Sosyal Kooperatifçilik” konusundaki kavramlar netleşmemiştir. Bu tanıma uyduğunu düşünen birçok kooperatif bulunmaktadır. Bu konuda bir çalışma yapılması kaçınılmazdır.
-İhtiyaç Haritası Kooperatifinden Ahmet Batat’ın bir sonraki toplantıya kadar “Sosyal Ekonomi” ve “Sosyal” kooperatifçiliğin tanımı konusunda çalışma yapması kararlaştırılmıştır.
-Sorunlara kısa sürede köklü çözümlerin üretilmesi, Sosyal Kooperatifçilik, vb… konularda tanımların doğru yapılması amacıyla kooperatifler tek bir bakanlık ve genel müdürlük çatısı altında toplanmalıdır.
-Sosyal Kooperatiflerin işleyişine yönelik, mevzuat/yönetmelikten kaynaklanan karmaşa giderilmelidir.
HUKUKSAL
-Eğitim kooperatiflerine üniversite açma yetkisi tanınmalıdır, önündeki hukuksal engeller kaldırılmalıdır.
-Üst birlik oluşturma konusunda hukuki altyapı oluşturulmalıdır.
MALİ
-Sosyal amaçlı kooperatiflerin vergi yükümlülükleri – Kurumlar, KDV, vb…- kaldırılmalı/hafifletilmeli, yeniden ele alınarak değerlendirilmelidir.
-Sosyal Kooperatifler finansal açıdan kamu bankaları ve KOSGEB gibi kurumlar tarafından desteklenmelidir.
-Kamu olanaklarından -fonlar, hibeler, uzun süreli ve uygun koşullu arsa/mekân tahsisleri/kiralamaları, vb…- yararlandırılmalıdır.
-Kooperatif yönetiminde kamunun kontrol yetkisi kalmalı ancak, yönetimde yer almadan etkin kamu-özel sektör işbirliği sağlanmalıdır.
DİLEK VE ÖNERİLER
-“Sosyal Kooperatifler” arasındaki iletişimin daha etkin hale gelmesi ve sadece bu konulardaki sorunların ve çözüm önerilerinin paylaşılması amacıyla whatsApp grubunun oluşturulması.
-Sosyal Kooperatifçiliğin önündeki sorunların çözümünde birlikte hareket edilmesi.
-Bu ve benzeri toplantıların düzenli/sistematik bir şekilde yapılması ve faaliyet alanlarında birbirlerine yardımcı olabilecekleri konularda birlikte çalışmalarının, birbirlerinden yararlanmalarının etkin olarak ele alınması ve uygulanması.
-Mali ve hukuksal sorunların, kooperatiflerin uzman hukukçuları ve mali müşavirlerinin katılacağı bir toplantıda ele alınması.
-Sosyal kooperatiflerden üst birlik oluşturulması ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğine üye olunması konusunun ele alınması.
-Yönetim kurulu üyesi ortakların yaptıkları hizmetlere yönelik ödemeler konusunda bakanlıklar arasında yorum farkından kaynaklanan karmaşanın giderilmesi.
-Sosyal kooperatiflere “kamu yararına çalışan kooperatif” statüsü verilmesi konusunun ele alınması, beraberinde getireceği kazanımlar hakkında çalışma yapılması.
-Kooperatiflerin çok amaçlı, çok ortaklı olması konusunda çaba gösterilmesi.
-Çalıştay sonuç raporunun bakanlık ve katılımcılarla paylaşılması.

EKİ
-Sosyal Kooperatifçilik Çalıştayına Katılan Kooperatiflerin Temel Bilgileri ve Ayırt Edici Özellikleri